CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000206.000.00.00.H10 - 1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND TT Lộc Ninh Công thương (X) 15857 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.000184.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND TT Lộc Ninh Công thương (X) 15053 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.010736.000.00.00.H10 - Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường UBND TT Lộc Ninh Môi trường (cấp xã, phường) 15818 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.004873.000.00.00.H10 - Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND TT Lộc Ninh Hộ tịch (X) 34330 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.000094.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND TT Lộc Ninh Hộ tịch (X) 31188 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.000593.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn lưu động UBND TT Lộc Ninh Hộ tịch (X) 32431 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.004746.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn UBND TT Lộc Ninh Hộ tịch (X) 31227 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.001193.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh UBND TT Lộc Ninh Hộ tịch (X) 46331 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.004884.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh UBND TT Lộc Ninh Hộ tịch (X) 32188 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.003583.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh lưu động. UBND TT Lộc Ninh Hộ tịch (X) 31842 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.000110.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND TT Lộc Ninh Hộ tịch (X) 30626 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.000656.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử UBND TT Lộc Ninh Hộ tịch (X) 32236 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.000419.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử lưu động. UBND TT Lộc Ninh Hộ tịch (X) 31900 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.005461.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử UBND TT Lộc Ninh Hộ tịch (X) 30012 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.004827.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND TT Lộc Ninh Hộ tịch (X) 38965 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.004837.000.00.00.H10 - Đăng ký giám hộ. UBND TT Lộc Ninh Hộ tịch (X) 30924 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.004845.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND TT Lộc Ninh Hộ tịch (X) 31983 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.001022.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND TT Lộc Ninh Hộ tịch (X) 32540 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.000080.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND TT Lộc Ninh Hộ tịch (X) 29520 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.004859.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND TT Lộc Ninh Hộ tịch (X) 32145 Một phần Nộp hồ sơ