CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Xã Phước Tân Hộ tịch (X) 34831 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Xã Phước Tân Hộ tịch (X) 55562 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND Xã Phước Tân Hộ tịch (X) 36949 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND Xã Phước Tân Hộ tịch (X) 39545 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.001193.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh UBND Xã Phước Tân Hộ tịch (X) 46383 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.001022.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND Xã Phước Tân Hộ tịch (X) 32584 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.004884.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh UBND Xã Phước Tân Hộ tịch (X) 32217 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.004873.000.00.00.H10 - Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND Xã Phước Tân Hộ tịch (X) 34379 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.004859.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND Xã Phước Tân Hộ tịch (X) 32191 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.004845.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND Xã Phước Tân Hộ tịch (X) 32014 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.004837.000.00.00.H10 - Đăng ký giám hộ. UBND Xã Phước Tân Hộ tịch (X) 30959 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.004827.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND Xã Phước Tân Hộ tịch (X) 39003 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.000080.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND Xã Phước Tân Hộ tịch (X) 29562 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.000094.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND Xã Phước Tân Hộ tịch (X) 31236 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.000110.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND Xã Phước Tân Hộ tịch (X) 30669 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.000419.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử lưu động. UBND Xã Phước Tân Hộ tịch (X) 31951 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.000593.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn lưu động UBND Xã Phước Tân Hộ tịch (X) 32465 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.003583.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh lưu động. UBND Xã Phước Tân Hộ tịch (X) 31889 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.000656.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử UBND Xã Phước Tân Hộ tịch (X) 32272 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.005461.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử UBND Xã Phước Tân Hộ tịch (X) 30062 Một phần Nộp hồ sơ