CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001022.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 32584 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.010824.000.00.00.H10 - 13.2. Trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng đối với trường hợp con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng UBND xã Đak Nhau Lao động - TBXH (X) 33671 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.004884.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 32217 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.004873.000.00.00.H10 - Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 34379 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.004859.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 32191 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.004845.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 32014 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.004837.000.00.00.H10 - Đăng ký giám hộ. UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 30959 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.004827.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 39003 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.000080.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 29562 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.000094.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 31236 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.000110.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 30669 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.000419.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 31951 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.000593.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 32465 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.003583.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh lưu động. UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 31889 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.000656.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 32272 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.005461.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 30061 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.004746.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 31268 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.001310.000.00.00.H10 - 19. Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em UBND xã Đak Nhau Lao động - TBXH (X) 29767 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.001731.000.00.00.H10 - 27. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội UBND xã Đak Nhau Lao động - TBXH (X) 32954 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.010816.000.00.00.H10 - 7. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Đak Nhau Lao động - TBXH (X) 33680 Toàn trình Nộp hồ sơ