CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010736.000.00.00.H10 - Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường UBND Xã Bình Thắng Môi trường (cấp xã, phường) 13827 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 1.010819.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 33803 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 32320 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.010815.000.00.00.H10 - 22. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 31549 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.010824.000.00.00.H10 - 13.2. Trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng đối với trường hợp con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 32576 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.010816.000.00.00.H10 - 7. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 32404 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.010805.000.00.00.H10 - 3. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 27030 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.004873.000.00.00.H10 - Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND Xã Bình Thắng Hộ tịch (X) 33034 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 1.000094.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND Xã Bình Thắng Hộ tịch (X) 30081 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 1.000593.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn lưu động UBND Xã Bình Thắng Hộ tịch (X) 31417 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 1.004746.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn UBND Xã Bình Thắng Hộ tịch (X) 30106 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 1.001193.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh UBND Xã Bình Thắng Hộ tịch (X) 45032 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 1.004884.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh UBND Xã Bình Thắng Hộ tịch (X) 31137 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 1.003583.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh lưu động. UBND Xã Bình Thắng Hộ tịch (X) 30754 3 Nộp hồ sơ mức 3
15 1.000110.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND Xã Bình Thắng Hộ tịch (X) 29650 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 1.000656.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử UBND Xã Bình Thắng Hộ tịch (X) 31092 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 1.000419.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử lưu động. UBND Xã Bình Thắng Hộ tịch (X) 30768 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 1.005461.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử UBND Xã Bình Thắng Hộ tịch (X) 28958 3 Nộp hồ sơ mức 3
19 1.004827.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND Xã Bình Thắng Hộ tịch (X) 37876 3 Nộp hồ sơ mức 3
20 1.004837.000.00.00.H10 - Đăng ký giám hộ. UBND Xã Bình Thắng Hộ tịch (X) 29967 4 Nộp hồ sơ mức 4