CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010819.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 35419 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 33853 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.010815.000.00.00.H10 - 22. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 33056 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.010824.000.00.00.H10 - 13.2. Trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng đối với trường hợp con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 33668 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.010816.000.00.00.H10 - 7. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 33674 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.010805.000.00.00.H10 - 3. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 28112 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.004873.000.00.00.H10 - Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 34372 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.000094.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 31235 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.000593.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn lưu động UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 32463 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.004746.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 31261 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.001193.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 46371 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.004884.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 32214 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.003583.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh lưu động. UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 31881 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.000110.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 30665 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.000656.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 32268 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.000419.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử lưu động. UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 31944 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.005461.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 30055 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.004827.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 39001 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.004837.000.00.00.H10 - Đăng ký giám hộ. UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 30955 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.004845.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 32012 Toàn trình Nộp hồ sơ