CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 34743 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 55488 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 36882 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 39492 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.001193.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 46330 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.001022.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 32540 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.004884.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 32188 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.004873.000.00.00.H10 - Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 34328 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.004859.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 32145 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.004845.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 31983 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.004837.000.00.00.H10 - Đăng ký giám hộ. UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 30924 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.004827.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 38964 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.000080.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 29518 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.000094.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 31187 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.000110.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 30626 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.000419.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử lưu động. UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 31900 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.000593.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn lưu động UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 32431 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.003583.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh lưu động. UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 31842 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.000656.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 32235 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.005461.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 30012 Một phần Nộp hồ sơ