CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010736.000.00.00.H10 - Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường UBND phường Sơn Giang Môi trường (cấp xã, phường) 13691 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 33232 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 54169 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 35197 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 38246 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 1.001193.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 44939 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 1.001022.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 31361 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 1.004884.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 31054 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 1.004873.000.00.00.H10 - Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 32951 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 1.004859.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 31018 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 1.004845.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 30857 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.004837.000.00.00.H10 - Đăng ký giám hộ. UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 29894 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.004827.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 37798 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 1.000080.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 28394 3 Nộp hồ sơ mức 3
15 1.000094.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 29999 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 1.000110.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 29562 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 1.000419.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử lưu động. UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 30678 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 1.000593.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn lưu động UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 31334 3 Nộp hồ sơ mức 3
19 1.003583.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh lưu động. UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 30672 3 Nộp hồ sơ mức 3
20 1.000656.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 31006 3 Nộp hồ sơ mức 3