# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.012373.000.00.00.H10 - Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã theo công trạng (Cấp xã) UBND phường Sơn Giang Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 78 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.012376.000.00.00.H10 - Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất (Cấp xã) UBND phường Sơn Giang Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 65 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.012378.000.00.00.H10 - Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho hộ gia đình (Cấp xã) UBND phường Sơn Giang Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 61 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.012379.000.00.00.H10 - Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến (Cấp xã) UBND phường Sơn Giang Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 58 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.004964.000.00.00.H10 - 15. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia UBND phường Sơn Giang Lao động - TBXH (X) 48216 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.001159.000.00.00.H10 - 15. Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã UBND phường Sơn Giang Công an (X) 19421 Một phần
7 1.012084.000.00.00.H10 - Thủ tục cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với địa phương không tổ chức chính quyền cấp xã) theo đề nghị của cơ quan, tổ chức cá nhân UBND phường Sơn Giang Văn hóa thể thao (X) 743 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.002516.000.00.00.H10 - Xác nhận thông tin hộ tịch UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 315 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.000986.000.00.00.H10 - Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 373 Một phần Nộp hồ sơ
10 2.001023.000.00.00.H10 - Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 345 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.001758.000.00.00.H10 - 24. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND phường Sơn Giang Lao động - TBXH (X) 49379 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.001753.000.00.00.H10 - 25. Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương UBND phường Sơn Giang Lao động - TBXH (X) 50424 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.001739.000.00.00.H10 - 26. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND phường Sơn Giang Lao động - TBXH (X) 45698 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.010815.000.00.00.H10 - 22. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng UBND phường Sơn Giang Lao động - TBXH (X) 42952 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày UBND phường Sơn Giang Lao động - TBXH (X) 44400 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.010819.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND phường Sơn Giang Lao động - TBXH (X) 46507 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 64156 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.000132.000.00.00.H10 - 41. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình UBND phường Sơn Giang Lao động - TBXH (X) 48765 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.010941.000.00.00.H10 - 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện UBND phường Sơn Giang Lao động - TBXH (X) 51366 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.001947.000.00.00.H10 - 31. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt UBND phường Sơn Giang Lao động - TBXH (X) 53211 Một phần Nộp hồ sơ