CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010815.000.00.00.H10 - 22. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 33034 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 55544 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 36935 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 39534 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.001193.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 46362 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.001022.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 32575 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.010824.000.00.00.H10 - 13.2. Trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng đối với trường hợp con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 33657 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.004884.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 32212 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.004873.000.00.00.H10 - Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 34363 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.004859.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 32176 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.004845.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 32009 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.004837.000.00.00.H10 - Đăng ký giám hộ. Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 30951 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.004827.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 38994 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.000080.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 29551 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.000094.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 31224 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.000110.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 30658 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.000419.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử lưu động. Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 31937 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.000593.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn lưu động Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 32457 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.003583.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh lưu động. Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 31876 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.000656.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 32264 Một phần Nộp hồ sơ