# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001167.000.00.00.H10 - 10. Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND xã Phước An Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 22166 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.000337.000.00.00.H10 - 13. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất UBND xã Phước An Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 20474 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000880.000.00.00.H10 - Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; UBND xã Phước An Địa chính (X) 12321 Một phần
4 1.003040.000.00.00.H10 - Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Không có nghĩa vụ tài chính) UBND xã Phước An Địa chính (X) 13817 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Phước An Hộ tịch (X) 44581 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.000132.000.00.00.H10 - 41. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 48859 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.004492.000.00.00.H10 - 2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập UBND xã Phước An Giáo dục - Đào tạo (X) 22922 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.001810.000.00.00.H10 - 5. Giải thể hoạt nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). UBND xã Phước An Giáo dục - Đào tạo (X) 20974 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.003440.000.00.00.H10 - 3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND xã Phước An Nông nghiệp và PTNT (X) 25509 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.001733.000.00.00.H10 - 6. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự tạm vắng UBND xã Phước An Quân sự (X) 24474 Một phần
11 1.012084.000.00.00.H10 - Thủ tục cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với địa phương không tổ chức chính quyền cấp xã) theo đề nghị của cơ quan, tổ chức cá nhân UBND xã Phước An Văn hóa thể thao (X) 820 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.002516.000.00.00.H10 - Xác nhận thông tin hộ tịch UBND xã Phước An Hộ tịch (X) 404 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.000986.000.00.00.H10 - Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND xã Phước An Hộ tịch (X) 466 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.004002.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND xã Phước An Giao thông vận tải (X) 31587 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.002327 - 47.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 36798 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.002325 - 45.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 41195 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.002080.000.00.00.H10 - Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên UBND xã Phước An Hộ tịch (X) 14763 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.010028.000.00.00.H10 - 17. Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Phước An Công an (X) 18614 Một phần
19 2.002325 - 45.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp có giấy chứng tử UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 27714 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.010833.000.00.00.H10 - 30. Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 22513 Toàn trình Nộp hồ sơ