CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000111.000.00.00.H10 - 2. Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp Sở Lao động TB&XH An toàn vệ sinh lao động 477 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 2.000025.000.00.00.H10 - 1. Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 644 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.010935.000.00.00.H10 - 6. Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nghiện Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 770 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.005218.000.00.00.H10 - 1. Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động TB&XH Tổ chức cán bộ 662 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.010806.000.00.00.H10 - 3. Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Sở Lao động TB&XH Người có công 1166 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.010823.000.00.00.H10 - 9. Hưởng lại chế độ ưu đãi Sở Lao động TB&XH Người có công 1508 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.010802.000.00.00.H10 - 2. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác Sở Lao động TB&XH Người có công 1476 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.010809.000.00.00.H10 - 6. Giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động Sở Lao động TB&XH Người có công 1592 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.010807.000.00.00.H10 - 4. Khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với trường hợp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết thương và điều chỉnh chế độ đối với trường hợp không tại ngũ, công tác trong quân đội, công an Sở Lao động TB&XH Người có công 1855 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.010808.000.00.00.H10 - 5. Giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Sở Lao động TB&XH Người có công 615 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.010826.000.00.00.H10 - 10. Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Sở Lao động TB&XH Người có công 1517 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.010822.000.00.00.H10 - 8. Giải quyết phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên Sở Lao động TB&XH Người có công 1494 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.010831.000.00.00.H10 - 14. Cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh Sở Lao động TB&XH Người có công 549 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.010829.000.00.00.H10 - 12. Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Người có công 882 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 2.001955.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Sở Lao động TB&XH Lao động 970 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 2.000219.000.00.00.H10 - 5.2. Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (từ 100 đến dưới 500 người lao động) Sở Lao động TB&XH Việc làm 545 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 1.001881.000.00.00.H10 - 9. Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Sở Lao động TB&XH Việc làm 543 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 1.001865.000.00.00.H10 - 1. Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động TB&XH Việc làm 616 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 1.001853.000.00.00.H10 - 2. Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động TB&XH Việc làm 887 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 1.001823.000.00.00.H10 - 3. Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động TB&XH Việc làm 566 4 Nộp hồ sơ mức 4