CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003889.000.00.00.H10 - 19. Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4321 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.005207.000.00.00.H10 - 18. Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4288 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.005208.000.00.00.H10 - 17. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4379 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.005209.000.00.00.H10 - 16. Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4354 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.002100.000.00.00.H10 - 15. Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4375 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.003732.000.00.00.H10 - 14. Hội tự giải thể Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4343 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.003757.000.00.00.H10 - 13. Đổi tên hội cấp huyện Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4336 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.003783.000.00.00.H10 - 12. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4206 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.003807.000.00.00.H10 - 11. Phê duyệt điều lệ hội. Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4344 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.003827.000.00.00.H10 - 10. Thành lập hội Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4331 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.003841.000.00.00.H10 - 9. Công nhận ban vận động thành lập hội. Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4346 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.001180.000.00.00.H10 - 8. Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4346 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.001199.000.00.00.H10 - 7. Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4369 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.001204.000.00.00.H10 - 6. Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện. Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4304 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.001212.000.00.00.H10 - 5. Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện. Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4363 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.001220.000.00.00.H10 - 4. Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện. Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4383 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.000316.000.00.00.H10 - 3. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4305 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.000267.000.00.00.H10 - 2. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4400 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.001228.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4724 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.000356.000.00.00.H10 - 37. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 2697 Toàn trình Nộp hồ sơ