CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.005358.000.00.00.H10 - 25. Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3126 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.005202.000.00.00.H10 - 24. Quỹ tự giải thể Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3127 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.005203.000.00.00.H10 - 23. Đổi tên quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3156 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.005204.000.00.00.H10 - 22. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3161 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.005205.000.00.00.H10 - 21. Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3027 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.005206.000.00.00.H10 - 20. Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4241 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.003889.000.00.00.H10 - 19. Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4177 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.005207.000.00.00.H10 - 18. Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4144 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.005208.000.00.00.H10 - 17. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4237 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.005209.000.00.00.H10 - 16. Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4200 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 2.002100.000.00.00.H10 - 15. Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4229 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.003732.000.00.00.H10 - 14. Hội tự giải thể Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4201 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.003757.000.00.00.H10 - 13. Đổi tên hội cấp huyện Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4180 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.003783.000.00.00.H10 - 12. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4043 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.003807.000.00.00.H10 - 11. Phê duyệt điều lệ hội. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4200 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 1.003827.000.00.00.H10 - 10. Thành lập hội Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4184 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 1.003841.000.00.00.H10 - 9. Công nhận ban vận động thành lập hội. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4163 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 1.001180.000.00.00.H10 - 8. Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4210 3 Nộp hồ sơ mức 3
19 1.001199.000.00.00.H10 - 7. Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4201 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 1.001204.000.00.00.H10 - 6. Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4156 4 Nộp hồ sơ mức 4