CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.005202.000.00.00.H10 - 24. Quỹ tự giải thể Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3282 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.005203.000.00.00.H10 - 23. Đổi tên quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3290 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.005204.000.00.00.H10 - 22. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3318 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.005205.000.00.00.H10 - 21. Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3168 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.005206.000.00.00.H10 - 20. Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4386 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.003889.000.00.00.H10 - 19. Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4328 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.005207.000.00.00.H10 - 18. Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4298 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.005208.000.00.00.H10 - 17. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4391 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.005209.000.00.00.H10 - 16. Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4366 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.002100.000.00.00.H10 - 15. Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4386 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.003732.000.00.00.H10 - 14. Hội tự giải thể Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4352 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.003757.000.00.00.H10 - 13. Đổi tên hội cấp huyện Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4341 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.003783.000.00.00.H10 - 12. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4216 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.003807.000.00.00.H10 - 11. Phê duyệt điều lệ hội. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4360 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.003827.000.00.00.H10 - 10. Thành lập hội Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4346 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.003841.000.00.00.H10 - 9. Công nhận ban vận động thành lập hội. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4359 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.001180.000.00.00.H10 - 8. Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4355 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.001199.000.00.00.H10 - 7. Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4381 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.001204.000.00.00.H10 - 6. Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4322 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.001212.000.00.00.H10 - 5. Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4374 Toàn trình Nộp hồ sơ