# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001255.000.00.00.H10 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND xã Lộc Hiệp Hộ tịch (X) 25158 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND xã Lộc Hiệp Hộ tịch (X) 24664 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.002307.000.00.00.H10 - 17. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh UBND xã Lộc Hiệp Lao động - TBXH (X) 35904 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.001090.000.00.00.H10 - 6. Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND xã Lộc Hiệp Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29021 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.001156.000.00.00.H10 - 9. Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND xã Lộc Hiệp Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 24067 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.000346.000.00.00.H10 - 12. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND xã Lộc Hiệp Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 20522 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.004441.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học UBND xã Lộc Hiệp Giáo dục - Đào tạo (X) 24521 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.004485.000.00.00.H10 - 4. Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. UBND xã Lộc Hiệp Giáo dục - Đào tạo (X) 21488 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.001805.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị UBND xã Lộc Hiệp Quân sự (X) 25341 Một phần
10 1.001748.000.00.00.H10 - 5. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập. UBND xã Lộc Hiệp Quân sự (X) 24360 Một phần
11 2.000029.000.00.00.H10 - 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần). UBND xã Lộc Hiệp Quân sự (X) 23193 Một phần
12 1.000748.000.00.00.H10 - 15. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình UBND xã Lộc Hiệp Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 20101 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.003197.000.00.00.H10 - 7. Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Lộc Hiệp Công an (X) 18504 Một phần
14 1.004194.000.00.00.H10 - 10. Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã UBND xã Lộc Hiệp Công an (X) 18902 Một phần
15 1.001120.000.00.00.H10 - 2. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (cấp xã) UBND xã Lộc Hiệp Văn hóa thể thao (X) 19224 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.000794.000.00.00.H10 - 7. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở UBND xã Lộc Hiệp Văn hóa thể thao (X) 19972 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.002205.000.00.00.H10 - Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND xã Lộc Hiệp Đất đai (X) 48467 Một phần
18 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND xã Lộc Hiệp Hộ tịch (X) 45588 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.000355.000.00.00.H10 - 39. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn UBND xã Lộc Hiệp Lao động - TBXH (X) 40799 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.001776.000.00.00.H10 - 23. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng UBND xã Lộc Hiệp Lao động - TBXH (X) 39876 Toàn trình Nộp hồ sơ