THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010824.000.00.00.H10 - 13.2. Trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng đối với trường hợp con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH (X) 39423 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.004873.000.00.00.H10 - Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Lộc Thuận Hộ tịch (X) 40958 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.000094.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã Lộc Thuận Hộ tịch (X) 37108 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.000593.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã Lộc Thuận Hộ tịch (X) 38119 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.004746.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn UBND xã Lộc Thuận Hộ tịch (X) 37240 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.001193.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh UBND xã Lộc Thuận Hộ tịch (X) 52407 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.004884.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh UBND xã Lộc Thuận Hộ tịch (X) 38199 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.000815.000.00.00.H10 - Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND xã Lộc Thuận Chứng thực 55105 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.000908.000.00.00.H10 - Cấp bản sao từ sổ gốc UBND xã Lộc Thuận Chứng thực 56192 Một phần Nộp hồ sơ
10 2.001019.000.00.00.H10 - Chứng thực di chúc UBND xã Lộc Thuận Chứng thực 47307 Một phần Nộp hồ sơ
11 2.001009.000.00.00.H10 - Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND xã Lộc Thuận Chứng thực 51152 Một phần Nộp hồ sơ
12 2.001016.000.00.00.H10 - Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản UBND xã Lộc Thuận Chứng thực 50618 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.001406.000.00.00.H10 - Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND xã Lộc Thuận Chứng thực 80543 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.003583.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh lưu động. UBND xã Lộc Thuận Hộ tịch (X) 37909 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.000110.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Lộc Thuận Hộ tịch (X) 36483 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.000656.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử UBND xã Lộc Thuận Hộ tịch (X) 38285 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.000419.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã Lộc Thuận Hộ tịch (X) 37702 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.010814.000.00.00.H10 - 21. Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH (X) 23314 Toàn trình Nộp hồ sơ