THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001193.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 52404 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.004884.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 38197 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.000815.000.00.00.H10 - Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND xã Đak Nhau Chứng thực 55105 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.000908.000.00.00.H10 - Cấp bản sao từ sổ gốc UBND xã Đak Nhau Chứng thực 56192 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.001019.000.00.00.H10 - Chứng thực di chúc UBND xã Đak Nhau Chứng thực 47306 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.001009.000.00.00.H10 - Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND xã Đak Nhau Chứng thực 51152 Một phần Nộp hồ sơ
7 2.001016.000.00.00.H10 - Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản UBND xã Đak Nhau Chứng thực 50618 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.001406.000.00.00.H10 - Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND xã Đak Nhau Chứng thực 80542 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.003583.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh lưu động. UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 37907 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.000110.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 36482 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.000656.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 38283 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.000419.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 37701 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.010814.000.00.00.H10 - 21. Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ UBND xã Đak Nhau Lao động - TBXH (X) 23313 Toàn trình Nộp hồ sơ