CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001420.000.00.00.H10 - 54. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 987 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 2.001414.000.00.00.H10 - 56. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 862 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.000454.000.00.00.H10 - 59. Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 1065 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.000433.000.00.00.H10 - 60. Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 516 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.000379.000.00.00.H10 - 61. Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 537 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 2.000022.000.00.00.H10 - 63. Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 1331 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.003310.000.00.00.H10 - 64. Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 754 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.005441.000.00.00.H10 - 53. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 1312 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.000104.000.00.00.H10 - 62. Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 948 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.000919.000.00.00.H10 - 57. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 525 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.000817.000.00.00.H10 - 58. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 1278 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.001407.000.00.00.H10 - 55. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 911 4 Nộp hồ sơ mức 4