CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003676.000.00.00.H10 - 33. Đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 557 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.003654.000.00.00.H10 - 34. Thông báo tổ chức lễ hội Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 444 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.001106.000.00.00.H10 - 9. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 551 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.003646.000.00.00.H10 - 7. Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 485 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.003835.000.00.00.H10 - 8. Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 448 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.001123.000.00.00.H10 - 10. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 504 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.000922.000.00.00.H10 - 38. Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 383 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.000963.000.00.00.H10 - 37. Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke cấp tỉnh (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 383 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.001029.000.00.00.H10 - 35. Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 412 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3
10 1.004645.000.00.00.H10 - 41. Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 358 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.001229.000.00.00.H10 - 24. Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 272 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.001211.000.00.00.H10 - 25. Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 298 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.001191.000.00.00.H10 - 26. Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 279 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.001182.000.00.00.H10 - 27. Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 263 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.001147.000.00.00.H10 - 28. Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 213 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 1.009399.000.00.00.H10 - 31. Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 403 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 1.009403.000.00.00.H10 - 32. Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 315 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 1.008895.000.00.00.H10 - 50. Thông báo thành lập đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 343 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 1.008896.000.00.00.H10 - 51. Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 332 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 1.008897.000.00.00.H10 - 52. Thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 377 4 Nộp hồ sơ mức 4