# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.009397.000.00.00.H10 - 29. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật Trung ương) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 637 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.009398.000.00.00.H10 - 30. Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 505 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.009399.000.00.00.H10 - 31. Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 577 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.009403.000.00.00.H10 - 32. Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 441 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.008895.000.00.00.H10 - 50. Thông báo thành lập đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 505 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.008896.000.00.00.H10 - 51. Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 491 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.003835.000.00.00.H10 - 8. Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 543 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.001123.000.00.00.H10 - 10. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 617 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.001029.000.00.00.H10 - 35. Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 503 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.000922.000.00.00.H10 - 38. Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 495 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.000963.000.00.00.H10 - 37. Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke cấp tỉnh (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 499 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.001182.000.00.00.H10 - 27. Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 399 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.001147.000.00.00.H10 - 28. Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 347 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.003676.000.00.00.H10 - 33. Đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 664 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.003654.000.00.00.H10 - 34. Thông báo tổ chức lễ hội Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 575 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.001106.000.00.00.H10 - 9. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 683 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.003646.000.00.00.H10 - 7. Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 571 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.004645.000.00.00.H10 - 41. Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 503 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.001229.000.00.00.H10 - 24. Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 389 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.001211.000.00.00.H10 - 25. Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 407 Toàn trình Nộp hồ sơ