# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000939.000.00.00.H10 - 61. Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Đào tạo nước ngoài 613 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.000716.000.00.00.H10 - 62. Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Đào tạo nước ngoài 510 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.000259.000.00.00.H10 - 43. Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Kiểm định chất lượng Giáo dục 614 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.008722.000.00.00.H10 - 63. Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Sở Giáo dục và Đào tạo Đào tạo nước ngoài 565 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.008723.000.00.00.H10 - 64. Chuyển đổi trường THPT tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT do nhà đầu tư trong nước đầu tư cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Sở Giáo dục và Đào tạo Đào tạo nước ngoài 588 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.002407.000.00.00.H10 - 51. Xét, cấp học bổng chính sách Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 737 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.002597.000.00.00.H10 - Đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 38 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.002593.000.00.00.H10 - Đề nghị đánh giá, công nhận Đơn vị học tập cấp tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 13 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.001987.000.00.00.H10 - 39. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 1566 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.001714.000.00.00.H10 - 52. Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 821 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.004435.000.00.00.H10 - 53. Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 836 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.004436.000.00.00.H10 - 54. Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiều số Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 946 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.002982.000.00.00.H10 - 55. Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 1459 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.004999.000.00.00.H10 - 22. Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 487 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.005049.000.00.00.H10 - 26. Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 1211 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.005025.000.00.00.H10 - 27. Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 754 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.005359.000.00.00.H10 - 32. Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 606 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.004712.000.00.00.H10 - 33. Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 512 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.005017.000.00.00.H10 - 24. Thành lập trường năng khiếu thể dục, thể thao thuộc địa phương Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 706 Một phần Nộp hồ sơ
20 2.001985.000.00.00.H10 - 38. Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 980 Một phần Nộp hồ sơ