# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004988.000.00.00.H10 - 21. Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 916 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.005049.000.00.00.H10 - 26. Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 1211 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.005025.000.00.00.H10 - 27. Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 754 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.005359.000.00.00.H10 - 32. Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 606 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.004712.000.00.00.H10 - 33. Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 512 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.005017.000.00.00.H10 - 24. Thành lập trường năng khiếu thể dục, thể thao thuộc địa phương Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 706 Một phần Nộp hồ sơ
7 2.001985.000.00.00.H10 - 38. Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 980 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.001987.000.00.00.H10 - 39. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 1566 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.004999.000.00.00.H10 - 22. Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 487 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.005053.000.00.00.H10 - 25. Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 2226 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.005043.000.00.00.H10 - 28. Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 1759 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.005036.000.00.00.H10 - 29. Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 1748 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.005466.000.00.00.H10 - 30. Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 634 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.005195.000.00.00.H10 - 31. Cho phép trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 658 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.001805.000.00.00.H10 - 34. Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 632 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.005015.000.00.00.H10 - 19. Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 1526 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.005008.000.00.00.H10 - 20. Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 994 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.004991.000.00.00.H10 - 23. Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 584 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.005061.000.00.00.H10 - 37. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 797 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.000181.000.00.00.H10 - 35. Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 785 Toàn trình Nộp hồ sơ