CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003734.000.00.00.H10 - 69. Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Thi, Tuyển sinh 362 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.005090.000.00.00.H10 - 70. Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Thi, Tuyển sinh 1560 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 2.001806.000.00.00.H10 - 74. Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Thi, Tuyển sinh 389 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.009394.000.00.00.H10 - 75. Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Thi, Tuyển sinh 365 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.005142.000.00.00.H10 - 72. Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Thi, Tuyển sinh 1780 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.005095.000.00.00.H10 - 73. Phúc khảo bài thi trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Thi, Tuyển sinh 875 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.005098.000.00.00.H10 - 71. Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Thi, Tuyển sinh 1006 4 Nộp hồ sơ mức 4