# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001806.000.00.00.H10 - 74. Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Thi, Tuyển sinh 624 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.009394.000.00.00.H10 - 75. Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Thi, Tuyển sinh 549 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.003734.000.00.00.H10 - 69. Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Thi, Tuyển sinh 504 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.005090.000.00.00.H10 - 70. Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Thi, Tuyển sinh 2008 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.005142.000.00.00.H10 - 72. Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Thi, Tuyển sinh 2219 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.005095.000.00.00.H10 - 73. Phúc khảo bài thi trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Thi, Tuyển sinh 1002 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.005098.000.00.00.H10 - 71. Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Thi, Tuyển sinh 1128 Toàn trình Nộp hồ sơ