# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000939.000.00.00.H10 - 61. Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Đào tạo nước ngoài 613 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.000716.000.00.00.H10 - 62. Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Đào tạo nước ngoài 510 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.008722.000.00.00.H10 - 63. Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Sở Giáo dục và Đào tạo Đào tạo nước ngoài 556 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.008723.000.00.00.H10 - 64. Chuyển đổi trường THPT tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT do nhà đầu tư trong nước đầu tư cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Sở Giáo dục và Đào tạo Đào tạo nước ngoài 586 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.000718.000.00.00.H10 - 66. Bổ sung, điều chỉnh Quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Đào tạo nước ngoài 515 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.001493.000.00.00.H10 - 68. Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Đào tạo nước ngoài 503 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.001496.000.00.00.H10 - 60. Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết Sở Giáo dục và Đào tạo Đào tạo nước ngoài 502 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.006446.000.00.00.H10 - 65. Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Đào tạo nước ngoài 568 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.001495.000.00.00.H10 - 67. Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Đào tạo nước ngoài 483 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.001492.000.00.00.H10 - 57. Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Đào tạo nước ngoài 460 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.001497.000.00.00.H10 - 59. Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Đào tạo nước ngoài 503 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.001499.000.00.00.H10 - 58. Phê duyệt liên kết giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Đào tạo nước ngoài 524 Một phần Nộp hồ sơ