CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000939.000.00.00.H10 - 61. Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Đào tạo nước ngoài 390 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.000716.000.00.00.H10 - 62. Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Đào tạo nước ngoài 343 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.008722.000.00.00.H10 - 63. Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Sở Giáo dục và Đào tạo Đào tạo nước ngoài 326 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.008723.000.00.00.H10 - 64. Chuyển đổi trường THPT tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT do nhà đầu tư trong nước đầu tư cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Sở Giáo dục và Đào tạo Đào tạo nước ngoài 382 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.000718.000.00.00.H10 - 66. Bổ sung, điều chỉnh Quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Đào tạo nước ngoài 337 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.001493.000.00.00.H10 - 68. Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Đào tạo nước ngoài 329 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.001496.000.00.00.H10 - 60. Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết Sở Giáo dục và Đào tạo Đào tạo nước ngoài 308 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.006446.000.00.00.H10 - 65. Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Đào tạo nước ngoài 363 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.001495.000.00.00.H10 - 67. Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Đào tạo nước ngoài 297 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.001492.000.00.00.H10 - 57. Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Đào tạo nước ngoài 288 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.001497.000.00.00.H10 - 59. Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Đào tạo nước ngoài 314 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.001499.000.00.00.H10 - 58. Phê duyệt liên kết giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Đào tạo nước ngoài 322 4 Nộp hồ sơ mức 4