CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.005067.000.00.00.H10 - 4. Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Trung học 681 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 2.002480.000.00.00.H10 - 9. Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Trung học 285 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.006389.000.00.00.H10 - 6. Giải thể trường trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Trung học 652 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.001088.000.00.00.H10 - 10. Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Trung học 668 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 2.002479.000.00.00.H10 - 8. Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Trung học 932 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.006388.000.00.00.H10 - 2. Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Trung học 955 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.005074.000.00.00.H10 - 3. Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Trung học 1591 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.005070.000.00.00.H10 - 5. Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Trung học 1723 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 3.000181.000.00.00.H10 - 1. Tuyển sinh trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Trung học 787 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 2.002478.000.00.00.H10 - 7. Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Trung học 1262 4 Nộp hồ sơ mức 4