THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000259.000.00.00.H10 - 43. Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Kiểm định chất lượng Giáo dục 556 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.000713.000.00.00.H10 - 41. Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Kiểm định chất lượng Giáo dục 977 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.000711.000.00.00.H10 - 42. Cấp chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Kiểm định chất lượng Giáo dục 598 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.000715.000.00.00.H10 - 40. Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Kiểm định chất lượng Giáo dục 1149 Một phần Nộp hồ sơ