CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000259.000.00.00.H10 - 43. Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Kiểm định chất lượng Giáo dục 388 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.000713.000.00.00.H10 - 41. Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Kiểm định chất lượng Giáo dục 874 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.000711.000.00.00.H10 - 42. Cấp chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Kiểm định chất lượng Giáo dục 506 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.000715.000.00.00.H10 - 40. Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Kiểm định chất lượng Giáo dục 1058 4 Nộp hồ sơ mức 4