Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 10 1497 Nộp hồ sơ mức 3
2 2. Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 7 520 Nộp hồ sơ mức 3
3 3. Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 5 1367 Nộp hồ sơ mức 3
4 4. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 5 2128 Nộp hồ sơ mức 3
5 5. Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 5 365 Nộp hồ sơ mức 3
6 6. Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 5 1309 Nộp hồ sơ mức 3
7 7. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 1 110
8 8. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 7 119
9 9. Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 5 96
10 10. Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 5 104
11 11. Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 7 132
12 12.Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 1 107