CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001402.000.00.00.H10 - 2. Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Công an tỉnh Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (CAT) 1666 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 2.001478.000.00.00.H10 - 1. Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Công an tỉnh Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (CAT) 1752 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 2.001551.000.00.00.H10 - 3. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (CAT) 1618 3 Nộp hồ sơ mức 3