TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.002258.000.00.00.H10 - 26. Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Sở Y tế Dược phẩm (Sở Y tế) 986 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.006780.000.00.00.H10 - 47. Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng. Sở Y tế Khám, chữa bệnh (Sở Y tế) 655 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.002464.000.00.00.H10 - 66. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám, chữa bệnh (Sở Y tế) 534 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.000562.000.00.00.H10 - 67. Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng. Sở Y tế Khám, chữa bệnh (Sở Y tế) 453 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.000511.000.00.00.H10 - 68. Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo. Sở Y tế Khám, chữa bệnh (Sở Y tế) 587 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.000844.000.00.00.H10 - 14. Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 690 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.004539.000.00.00.H10 - 1. Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế Đào tạo, nghiên cứu (Sở Y tế) 724 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.003001.000.00.00.H10 - 19. Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Sở Y tế Dược phẩm (Sở Y tế) 1511 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.001793.000.00.00.H10 - 59. Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình độc lập thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Sở Y tế Khám, chữa bệnh (Sở Y tế) 546 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.001769.000.00.00.H10 - 60. Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc phòng khám đa khoa tư nhân hoặc khoa khám bệnh của bệnh viện đa khoa. Sở Y tế Khám, chữa bệnh (Sở Y tế) 595 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.001691.000.00.00.H10 - 61. Cấp bổ sung lồng ghép nhiệm vụ phòng khám bác sỹ đối với trạm y tế cấp xã. Sở Y tế Khám, chữa bệnh (Sở Y tế) 613 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.001663.000.00.00.H10 - 62. Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm. Sở Y tế Khám, chữa bệnh (Sở Y tế) 456 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.001638.000.00.00.H10 - 63. Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền. Sở Y tế Khám, chữa bệnh (Sở Y tế) 607 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.000741.000.00.00.H10 - 64. Bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia đình đối với phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Sở Y tế Khám, chữa bệnh (Sở Y tế) 463 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.001514.000.00.00.H10 - 2. Miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Sở Y tế Tổ chức cán bộ (Sở Y tế) 600 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.001918.000.00.00.H10 - 56. Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế từ ngày 01/01/2016 Sở Y tế Khám, chữa bệnh (Sở Y tế) 579 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.001905.000.00.00.H10 - 57. Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b, Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Sở Y tế Khám, chữa bệnh (Sở Y tế) 520 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.003348.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. Sở Y tế An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng (Sở Y tế) 555 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.003108.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. Sở Y tế An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng (Sở Y tế) 921 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.001858.000.00.00.H10 - 58. Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Sở Y tế Khám, chữa bệnh (Sở Y tế) 537 Một phần Nộp hồ sơ