THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000281.000.00.00.H10 - Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật Sở Y tế Giám định Y khoa (Sở Y tế) 38 Một phần
2 1.011798.000.00.00.H10 - Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Sở Y tế Giám định Y khoa (Sở Y tế) 17 Một phần
3 1.011799.000.00.00.H10 - Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác Sở Y tế Giám định Y khoa (Sở Y tế) 17 Một phần
4 1.011800.000.00.00.H10 - Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật hoặc đại diện người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định Sở Y tế Giám định Y khoa (Sở Y tế) 25 Một phần
5 1.002706.000.00.00.H10 - Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động Sở Y tế Giám định Y khoa (Sở Y tế) 18 Một phần
6 1.002694.000.00.00.H10 - Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp Sở Y tế Giám định Y khoa (Sở Y tế) 14 Một phần
7 1.002671.000.00.00.H10 - Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động Sở Y tế Giám định Y khoa (Sở Y tế) 18 Một phần
8 1.002208.000.00.00.H10 - Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất Sở Y tế Giám định Y khoa (Sở Y tế) 18 Một phần
9 1.002190.000.00.00.H10 - Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai Sở Y tế Giám định Y khoa (Sở Y tế) 14 Một phần
10 1.002168.000.00.00.H10 - Hồ sơ khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần Sở Y tế Giám định Y khoa (Sở Y tế) 20 Một phần
11 1.002146.000.00.00.H10 - Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động Sở Y tế Giám định Y khoa (Sở Y tế) 17 Một phần
12 1.002136.000.00.00.H10 - Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát Sở Y tế Giám định Y khoa (Sở Y tế) 15 Một phần
13 1.002118.000.00.00.H10 - Khám giám định tổng hợp Sở Y tế Giám định Y khoa (Sở Y tế) 20 Một phần