CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003055.000.00.00.H10 - Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Sở Y tế Mỹ phẩm (Sở Y tế) 956 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.003064.000.00.00.H10 - Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Sở Y tế Mỹ phẩm (Sở Y tế) 633 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.003073.000.00.00.H10 - 3. Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Sở Y tế Mỹ phẩm (Sở Y tế) 640 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.002483.000.00.00.H10 - 4. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm Sở Y tế Mỹ phẩm (Sở Y tế) 742 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.000990.000.00.00.H10 - 5. Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Sở Y tế Mỹ phẩm (Sở Y tế) 915 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.000793.000.00.00.H10 - 6. Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT Sở Y tế Mỹ phẩm (Sở Y tế) 939 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.000662.000.00.00.H10 - 7. Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo Sở Y tế Mỹ phẩm (Sở Y tế) 853 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.002600.000.00.00.H10 - 8. Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước. Sở Y tế Mỹ phẩm (Sở Y tế) 593 4 Nộp hồ sơ mức 4