# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000655.000.00.00.H10 - 1. Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 1257 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.003580.000.00.00.H10 - 2. Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 782 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.001386.000.00.00.H10 - 3. Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 563 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.004488.000.00.00.H10 - 4. Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 653 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.004477.000.00.00.H10 - 5. Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 733 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.004471.000.00.00.H10 - 6. Công bố lại đối với cơ sở điều trị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 921 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.004461.000.00.00.H10 - 7. Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 606 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.003958.000.00.00.H10 - 9. Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 701 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.002467.000.00.00.H10 - 10. Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 783 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.002944.000.00.00.H10 - 11. Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 708 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.002265.000.00.00.H10 - 12. Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 1562 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.000844.000.00.00.H10 - 14. Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 702 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.006422.000.00.00.H10 - 17. Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 654 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.006425.000.00.00.H10 - 18.Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 563 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.006431.000.00.00.H10 - 19.Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 573 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.012096.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 52 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.012097.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 49 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.004541.000.00.00.H10 - Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 3 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.004568.000.00.00.H10 - Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 1 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.002150.000.00.00.H10 - Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 11 Một phần