CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000655.000.00.00.H10 - 1. Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 1039 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.003580.000.00.00.H10 - 2. Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 598 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.001386.000.00.00.H10 - 3. Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 452 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.004488.000.00.00.H10 - 4. Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 505 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.004477.000.00.00.H10 - 5. Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 601 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.004471.000.00.00.H10 - 6. Công bố lại đối với cơ sở điều trị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 781 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.004461.000.00.00.H10 - 7. Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 478 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.003958.000.00.00.H10 - 9. Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 559 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.002467.000.00.00.H10 - 10. Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 629 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.002944.000.00.00.H10 - 11. Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 504 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.002265.000.00.00.H10 - 12. Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 1212 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.002423.000.00.00.H10 - 13. Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 710 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.004607.000.00.00.H10 - 15. Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 565 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.004564.000.00.00.H10 - 16. Cấp giấy nhận chứng bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 526 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.000844.000.00.00.H10 - 14. Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 435 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 1.006422.000.00.00.H10 - 17. Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 442 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 1.006425.000.00.00.H10 - 18.Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 419 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 1.006431.000.00.00.H10 - 19.Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 439 4 Nộp hồ sơ mức 4