CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000084.000.00.00.H10 - 1. Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý. Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 544 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.000081.000.00.00.H10 - 2. Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý. Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 419 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 3.000152.000.00.00.H10 - 3. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 405 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 3.000160.000.00.00.H10 - 4. Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 451 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.007918.000.00.00.H10 - 12.Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 254 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.007917.000.00.00.H10 - 13.Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 202 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.000058.000.00.00.H10 - 6. Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh) Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 287 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 3.000159.000.00.00.H10 - 14. Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 265 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.011470.000.00.00.H10 - 15. Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 21 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.007916.000.00.00.H10 - 16. Phê duyệt dự toán, thiết kế Phương án trồng rừng thay thế đối với trường hợp chủ dự án không tự trồng rừng thay thế Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 16 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.000065.000.00.00.H10 - 5. Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập. Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 544 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.000055.000.00.00.H10 - 7. Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức. Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 516 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 3.000198.000.00.00.H10 - 8.Công nhận, công nhận lại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 521 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.004815.000.00.00.H10 - 11. Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 553 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.000047.000.00.00.H10 - 9. Phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 463 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 1.000045.000.00.00.H10 - 10. Xác nhận bảng kê lâm sản Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 549 4 Nộp hồ sơ mức 4