CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.007931.000.00.00.H10 - 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 594 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.007932.000.00.00.H10 - 2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 420 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.009478.000.00.00.H10 - 5.Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa (phân bón, thuốc BVTV) sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 334 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.004363.000.00.00.H10 - 7. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 561 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.004346.000.00.00.H10 - 8. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 1327 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.004509.000.00.00.H10 - 3. Cấp giây phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 488 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.004493.000.00.00.H10 - 9. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 524 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.008003.000.00.00.H10 - 4. Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 543 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.007933.000.00.00.H10 - 6.Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 597 4 Nộp hồ sơ mức 4