THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008683.000.00.00.H10 - 17. Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi Cục thuế Bình Phước Đăng ký thuế 402 Một phần
2 1.008683.000.00.00.H10 - 18. Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi Cục thuế Bình Phước Đăng ký thuế 385 Một phần
3 1.008683.000.00.00.H10 - 20.Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi Cục thuế Bình Phước Đăng ký thuế 382 Một phần
4 1.008683.000.00.00.H10 - 21.Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi. Cục thuế Bình Phước Đăng ký thuế 369 Một phần
5 1.008508.000.00.00.H10 - 12. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Đối với đơn vị trực thuộc. Cục thuế Bình Phước Đăng ký thuế 1627 Một phần
6 1.008683.000.00.00.H10 - 16. Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi Cục thuế Bình Phước Đăng ký thuế 387 Một phần
7 1.008683.000.00.00.H10 - 19.Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi Cục thuế Bình Phước Đăng ký thuế 374 Một phần
8 1.008504.000.00.00.H10 - 10. Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý – Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi Cục thuế Bình Phước Đăng ký thuế 1483 Một phần
9 1.008683.000.00.00.H10 - 14. Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế mới được chia/được tách/hợp nhất Cục thuế Bình Phước Đăng ký thuế 1377 Một phần
10 1.005434.000.00.00.H10 - 2. Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in Cục thuế Bình Phước Hóa đơn 499 Một phần
11 1.008507.000.00.00.H10 - 11. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Trừ đơn vị trực thuộc. Cục thuế Bình Phước Đăng ký thuế 482 Một phần
12 1.008683.000.00.00.H10 - 13. Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị chia/ bị sáp nhập/bị hợp nhất. Cục thuế Bình Phước Đăng ký thuế 783 Một phần
13 1.008683.000.00.00.H10 - 15. Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp tách tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị tách/nhận sáp nhập Cục thuế Bình Phước Đăng ký thuế 1268 Một phần
14 1.005434.000.00.00.H10 - 3.Đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế Cục thuế Bình Phước Hóa đơn 399 Một phần
15 1.008565.000.00.00.H10 - 4.Hoàn các loại thuế, phí khác Cục thuế Bình Phước Hoàn thuế 381 Một phần
16 1.008568.000.00.00.H10 - 2. Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất Cục thuế Bình Phước Miễn giảm (Thuế đất đai) 476 Một phần
17 NOTUPDATE - 22.Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh Cục thuế Bình Phước Đăng ký thuế 364 Một phần
18 1.008494.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, hợp tác kinh doanh; tổ chức uỷ nhiệm thu. Cục thuế Bình Phước Đăng ký thuế 1367 Một phần
19 NOTUPDATE - 6. Đối với trường hợp người sử dụng đất được trừ tiền nhận chuyển nhượng hoặc giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do cơ quan tài chính xác định Cục thuế Bình Phước Đất đai (thuế) 1536 Một phần
20 1.008493.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Cục thuế Bình Phước Đăng ký thuế 1337 Một phần