THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008523.000.00.00.H10 - 1. Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng Cục thuế Bình Phước Khai thuế 1440 Một phần