TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000418.000.00.00.H10 - 8. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia gia đình Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng 437 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.000449.000.00.00.H10 - 1. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với khen thưởng tổng kết công tác năm Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng 1122 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.000934.000.00.00.H10 - 2. Tặng thưởng Cờ Thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với khen thưởng tổng kết Cụm, Khối thi đua Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng 915 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.000924.000.00.00.H10 - 3. Tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng 1191 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.000287.000.00.00.H10 - 4. Tặng thưởng danh hiệu ”Tập thể lao động xuất sắc“ Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng 1711 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.000898.000.00.00.H10 - 5. Tặng thưởng Cờ Thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Khen thưởng theo đợt hoặc chuyên đề) Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng 1851 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.000422.000.00.00.H10 - 6. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh thành tích đột xuất Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng 959 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.000681.000.00.00.H10 - 7. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh thành tích đối ngoại Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng 826 Toàn trình Nộp hồ sơ