Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ Tổ chức bộ máy 10 483 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ Tổ chức bộ máy 10 417 Nộp hồ sơ mức 4
3 3. Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ Tổ chức bộ máy 10 518 Nộp hồ sơ mức 4
4 4. Thẩm định việc thành lập tổ chức hành chính nhà nước Sở Nội vụ Tổ chức bộ máy 10 76 Nộp hồ sơ mức 4
5 5. Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức hành chính nhà nước Sở Nội vụ Tổ chức bộ máy 10 79 Nộp hồ sơ mức 4
6 6. Thẩm định việc giải thể tổ chức hành chính nhà nước Sở Nội vụ Tổ chức bộ máy 10 82 Nộp hồ sơ mức 4