TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008891.000.00.00.H10 - 1. Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Sở Xây dựng Quy hoạch xây dựng - Kiến trúc 443 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.008989.000.00.00.H10 - 2. Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc). Sở Xây dựng Quy hoạch xây dựng - Kiến trúc 439 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.008990.000.00.00.H10 - 3. Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Sở Xây dựng Quy hoạch xây dựng - Kiến trúc 477 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.008991.000.00.00.H10 - 4. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc Sở Xây dựng Quy hoạch xây dựng - Kiến trúc 392 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.008992.000.00.00.H10 - 5. Thủ tục công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam Sở Xây dựng Quy hoạch xây dựng - Kiến trúc 367 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.008993.000.00.00.H10 - 6. Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam Sở Xây dựng Quy hoạch xây dựng - Kiến trúc 375 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.008432.000.00.00.H10 - 9. Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Sở Xây dựng Quy hoạch xây dựng - Kiến trúc 897 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.002701.000.00.00.H10 - 7. Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Sở Xây dựng Quy hoạch xây dựng - Kiến trúc 5488 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.003011.000.00.00.H10 - 8. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Sở Xây dựng Quy hoạch xây dựng - Kiến trúc 4679 Toàn trình Nộp hồ sơ