CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008432.000.00.00.H10 - 9. Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Sở Xây dựng Quy hoạch xây dựng - Kiến trúc 774 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.008891.000.00.00.H10 - 1. Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Sở Xây dựng Quy hoạch xây dựng - Kiến trúc 281 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.008989.000.00.00.H10 - 2. Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc). Sở Xây dựng Quy hoạch xây dựng - Kiến trúc 283 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.008990.000.00.00.H10 - 3. Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Sở Xây dựng Quy hoạch xây dựng - Kiến trúc 303 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.008991.000.00.00.H10 - 4. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc Sở Xây dựng Quy hoạch xây dựng - Kiến trúc 279 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.008992.000.00.00.H10 - 5. Thủ tục công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam Sở Xây dựng Quy hoạch xây dựng - Kiến trúc 266 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.008993.000.00.00.H10 - 6. Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam Sở Xây dựng Quy hoạch xây dựng - Kiến trúc 250 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.002701.000.00.00.H10 - 7. Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Sở Xây dựng Quy hoạch xây dựng - Kiến trúc 5304 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.003011.000.00.00.H10 - 8. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Sở Xây dựng Quy hoạch xây dựng - Kiến trúc 4533 4 Nộp hồ sơ mức 4