Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 3.1.QLXD Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh.(nhóm B) Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 33 320 Nộp hồ sơ mức 4
2 3.2.QLXD Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh.(nhóm C) Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 23 4132 Nộp hồ sơ mức 4
3 3.1.b.HT. Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh.(nhóm B) Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 33 3846 Nộp hồ sơ mức 4
4 3.2.b.HT.Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh.(nhóm C) Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 23 3983 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.1.chicuc Thẩmđịnh dự án/dự án điều chỉnh (nhóm B) Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 33 229 Nộp hồ sơ mức 4
6 3.2.Chicuc.(Không qua UBND) Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh.(nhóm C) Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 20 182 Nộp hồ sơ mức 4
7 3.2.b.HT.( Không qua UBND).Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh.(nhóm C) Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 20 3441 Nộp hồ sơ mức 4
8 3.2.QLXD.( Không qua UBND).Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh.(nhóm C) Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 20 3680 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 10 529 Nộp hồ sơ mức 4
10 3.1.b.HT.(Không qua UBND) Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh.(nhóm B) Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 30 75 Nộp hồ sơ mức 4
11 3.1.QLXD.(Không qua UBND) Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh.(nhóm B) Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 30 106 Nộp hồ sơ mức 4
12 3. Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 0 532 Nộp hồ sơ mức 4
13 3.1.chicuc (Không qua UBND) Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh (nhóm B) Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 30 64 Nộp hồ sơ mức 4
14 4.QLXD Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước).== Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 18 318 Nộp hồ sơ mức 4
15 4.b.HT. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước).== Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 18 3187 Nộp hồ sơ mức 4
16 4.d.ChiCuc. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước). Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 18 3062 Nộp hồ sơ mức 4
17 4.QLXD( Không qua UBND).Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước).== Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 15 3981 Nộp hồ sơ mức 4
18 4.d.ChiCuc.( Không qua UBND). Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước).== Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 15 3765 Nộp hồ sơ mức 4
19 4.d.HT.( Không qua UBND). Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 15 181 Nộp hồ sơ mức 4
20 4. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 18 317 Nộp hồ sơ mức 4