# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010821.000.00.00.H10 - 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân TT Tân Phú Lao động - TBXH (X) 35311 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.004944.000.00.00.H10 - 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em TT Tân Phú Lao động - TBXH (X) 41912 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. TT Tân Phú Lao động - TBXH (X) 40837 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.004941.000.00.00.H10 - 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. TT Tân Phú Lao động - TBXH (X) 44223 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em TT Tân Phú Lao động - TBXH (X) 45665 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. TT Tân Phú Hộ tịch (X) 37052 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.000976.000.00.00.H10 - 43.1. (Chỉnh lý trang 4) Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp TT Tân Phú Đất đai - QĐ3100 4368 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.000773.000.00.00.H10 - 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). TT Tân Phú Quân sự (X) 23975 Một phần
9 2.000010.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật (Phương tiện kỹ thuật) đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). TT Tân Phú Quân sự (X) 24816 Một phần
10 1.003340.000.00.00.H10 - 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết TT Tân Phú Quân sự (X) 24143 Một phần
11 1.003604.000.00.00.H10 - 1. Trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết TT Tân Phú Quân sự (X) 24134 Một phần
12 1.001720.000.00.00.H10 - 7. Đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến TT Tân Phú Quân sự (X) 24794 Một phần
13 1.001763.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập TT Tân Phú Quân sự (X) 24949 Một phần
14 1.001771.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự bổ sung TT Tân Phú Quân sự (X) 24835 Một phần
15 1.001821.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự (Nghĩa vụ quân sự) lần đầu TT Tân Phú Quân sự (X) 27437 Một phần
16 1.006391.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác TT Tân Phú Giao thông vận tải (X) 32454 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.000509.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. TT Tân Phú Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 30714 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.001055.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. TT Tân Phú Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29629 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.001078.000.00.00.H10 - 4. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã TT Tân Phú Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29369 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.001085.000.00.00.H10 - 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã TT Tân Phú Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29768 Toàn trình Nộp hồ sơ