TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004941.000.00.00.H10 - 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 42959 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 44427 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.000355.000.00.00.H10 - 39. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 39711 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.001776.000.00.00.H10 - 23. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 38782 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. Xã Tân Lợi Hộ tịch (X) 35960 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.002335.000.00.00.H10 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Xã Tân Lợi Đất đai (X) 27075 Một phần
7 1.008004.000.00.00.H10 - 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Xã Tân Lợi Nông nghiệp và PTNT (X) 22894 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.010821.000.00.00.H10 - 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 34182 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.010824.000.00.00.H10 - 13.1. Trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí, trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 34121 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 41119 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.004944.000.00.00.H10 - 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 40749 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 39750 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.010812.000.00.00.H10 - 6. Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 18842 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.000744.000.00.00.H10 - 28. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 24068 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.002308.000.00.00.H10 - 18. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 27240 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.010833.000.00.00.H10 - 30. Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 21392 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.002162.000.00.00.H10 - 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Xã Tân Lợi Nông nghiệp và PTNT (X) 22799 Một phần Nộp hồ sơ
18 2.002161.000.00.00.H10 - 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Xã Tân Lợi Nông nghiệp và PTNT (X) 22902 Một phần Nộp hồ sơ
19 2.002327 - 47.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp có giấy chứng tử Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 25026 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.000954.000.00.00.H10 - 1. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (cấp xã) Xã Tân Lợi Văn hóa thể thao (X) 21092 Toàn trình Nộp hồ sơ