CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn Xã Tân Lợi Hộ tịch (X) 35374 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Xã Tân Lợi Hộ tịch (X) 33404 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Xã Tân Lợi Hộ tịch (X) 54326 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 1.004964.000.00.00.H10 - 15. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 35558 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.010819.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 33934 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 32421 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 2.001947.000.00.00.H10 - 31. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 39991 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.010941.000.00.00.H10 - 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 38652 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.000132.000.00.00.H10 - 41. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 36197 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 2.002205.000.00.00.H10 - Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường Xã Tân Lợi Đất đai (X) 38110 2
11 1.010821.000.00.00.H10 - 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 22778 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.010824.000.00.00.H10 - 13.1. Trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí, trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 22886 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 29503 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.004944.000.00.00.H10 - 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 29495 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 28714 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 1.004941.000.00.00.H10 - 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 31696 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 32289 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 2.000355.000.00.00.H10 - 39. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 28652 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 1.001776.000.00.00.H10 - 23. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 29355 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. Xã Tân Lợi Hộ tịch (X) 26876 3 Nộp hồ sơ mức 3