Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thành lập thôn, ấp, khu phố mới Xã Đồng Tâm Xây dựng chính quyền 15 11145 Nộp hồ sơ mức 4
2 Cấp bản sao từ sổ gốc Xã Đồng Tâm Chứng thực 1 44402
3 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Đồng Tâm Chứng thực 1 43323
4 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Đồng Tâm Chứng thực 1 44559
5 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Đồng Tâm Chứng thực 1 27745
6 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Đồng Tâm Chứng thực 1 27726
7 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. Xã Đồng Tâm Chứng thực 1 27784
8 Chứng thực di chúc Xã Đồng Tâm Chứng thực 1 36466
9 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Xã Đồng Tâm Chứng thực 1 39996
10 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Xã Đồng Tâm Chứng thực 1 69575
11 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Xã Đồng Tâm Chứng thực 1 40035
12 1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. Xã Đồng Tâm Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 17100 Nộp hồ sơ mức 4
13 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. Xã Đồng Tâm Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 16697 Nộp hồ sơ mức 4
14 3. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. Xã Đồng Tâm Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 15 16287 Nộp hồ sơ mức 4
15 4. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Xã Đồng Tâm Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 16305 Nộp hồ sơ mức 4
16 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Xã Đồng Tâm Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 16192 Nộp hồ sơ mức 4
17 6. Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Xã Đồng Tâm Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 16134 Nộp hồ sơ mức 4
18 7. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Xã Đồng Tâm Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 16094 Nộp hồ sơ mức 4
19 8. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Xã Đồng Tâm Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 15 15480 Nộp hồ sơ mức 4
20 9. Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Xã Đồng Tâm Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 12671 Nộp hồ sơ mức 4