Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư sử dụng vốn đầu tư và vốn ngân sách nhà nước 15 1071 Nộp hồ sơ mức 4
2 Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư sử dụng vốn đầu tư và vốn ngân sách nhà nước 15 997 Nộp hồ sơ mức 4
3 3.1 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng (nhóm B) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư sử dụng vốn đầu tư và vốn ngân sách nhà nước 30 621 Nộp hồ sơ mức 4
4 3.2 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng (nhóm C) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư sử dụng vốn đầu tư và vốn ngân sách nhà nước 25 982 Nộp hồ sơ mức 4
5 Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư sử dụng vốn đầu tư và vốn ngân sách nhà nước 30 141 Nộp hồ sơ mức 4