CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.006679.000.00.00.H10 - 1. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư sử dụng vốn Đầu tư công và vốn Ngân sách nhà nước 1253 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.006690.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư sử dụng vốn Đầu tư công và vốn Ngân sách nhà nước 1310 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.006781.000.00.00.H10 - 3. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư sử dụng vốn Đầu tư công và vốn Ngân sách nhà nước 776 4 Nộp hồ sơ mức 4