THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.006779. 000.00.00.H10 - 1. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư sử dụng vốn Đầu tư công và vốn Ngân sách nhà nước 1353 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.006690.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư sử dụng vốn Đầu tư công và vốn Ngân sách nhà nước 1418 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.006781.000.00.00.H10 - 3. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư sử dụng vốn Đầu tư công và vốn Ngân sách nhà nước 858 Toàn trình Nộp hồ sơ