Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 20 856 Nộp hồ sơ mức 4
2 6.Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh) Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 3 259 Nộp hồ sơ mức 3
3 2. Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 47 1426 Nộp hồ sơ mức 4
4 4. Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 20 606 Nộp hồ sơ mức 3
5 5.Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 3 1602 Nộp hồ sơ mức 3
6 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 3 16 Nộp hồ sơ mức 3
7 7.Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 3 208 Nộp hồ sơ mức 4
8 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 45 14 Nộp hồ sơ mức 4
9 9. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 15 1334 Nộp hồ sơ mức 3
10 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 3 11 Nộp hồ sơ mức 3
11 12. Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế. Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 8 518 Nộp hồ sơ mức 3
12 Chuyển nhượng dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 20 12 Nộp hồ sơ mức 3
13 13. Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 5 1288 Nộp hồ sơ mức 3
14 14. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 3 1316 Nộp hồ sơ mức 3
15 15. Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 3 468 Nộp hồ sơ mức 3
16 16.Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 1 188
17 17. Giãn tiến độ đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 3 537 Nộp hồ sơ mức 3
18 19. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 1 420 Nộp hồ sơ mức 3
19 20. Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 8 381 Nộp hồ sơ mức 3
20 25. Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài. Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 7 318 Nộp hồ sơ mức 3