CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.009491.000.00.00.H10 - 1. Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo phương thức Đối tác công tư 571 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.009492.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo phương thức Đối tác công tư 535 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.009493.000.00.00.H10 - 3. Thẩm định nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo phương thức Đối tác công tư 291 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.009494.000.00.00.H10 - 4. Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo phương thức Đối tác công tư 517 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.006679.000.00.00.H10 - 5. Phê duyệt hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo phương thức Đối tác công tư 728 4 Nộp hồ sơ mức 4