THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.005122.000.00.00.H10 - 5. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 549 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.001979.000.00.00.H10 - 6. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 567 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.001957.000.00.00.H10 - 7. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 539 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.005056.000.00.00.H10 - 8. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 520 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.005072.000.00.00.H10 - 9. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 514 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.002125.000.00.00.H10 - 15. Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 525 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.005125.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 7865 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.002013.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 727 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.005003.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 763 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.005047.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 1638 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.005064.000.00.00.H10 - 11. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 1022 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.005124.000.00.00.H10 - 12. Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 1193 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.005046.000.00.00.H10 - 13. Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 1178 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.005283.000.00.00.H10 - 14. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 679 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.001962.000.00.00.H10 - 10. Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 1459 Toàn trình Nộp hồ sơ