CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.005122.000.00.00.H10 - 5. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 455 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 2.001979.000.00.00.H10 - 6. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 470 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 2.001957.000.00.00.H10 - 7. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 428 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.005056.000.00.00.H10 - 8. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 438 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.005072.000.00.00.H10 - 9. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 414 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 2.002125.000.00.00.H10 - 15. Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 437 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.005125.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 6909 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 2.002013.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 638 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.005003.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 633 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.005047.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 1537 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.005064.000.00.00.H10 - 11. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 914 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.005124.000.00.00.H10 - 12. Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 1097 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.005046.000.00.00.H10 - 13. Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 1066 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.005283.000.00.00.H10 - 14. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 588 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 2.001962.000.00.00.H10 - 10. Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 826 4 Nộp hồ sơ mức 4