TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000024.000.00.00.H10 - 1. Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh) Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa 2404 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.000016.000.00.00.H10 - 2. Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa 996 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000005.000.00.00.H10 - 3. Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa 927 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.002005.000.00.00.H10 - 4. Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa 1042 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.002004.000.00.00.H10 - 5. Thông báo về việc chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa 1075 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.002003.000.00.00.H10 - 6. Đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa 1075 Toàn trình Nộp hồ sơ