CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000024.000.00.00.H10 - 1. Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh) Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa 1459 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.000016.000.00.00.H10 - 2. Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa 799 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 2.000005.000.00.00.H10 - 3. Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa 734 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 2.002005.000.00.00.H10 - 4. Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa 828 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 2.002004.000.00.00.H10 - 5. Thông báo về việc chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa 842 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 2.002003.000.00.00.H10 - 6. Đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa 799 4 Nộp hồ sơ mức 4