Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 20 1304 Nộp hồ sơ mức 3
2 2. Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 47 1332 Nộp hồ sơ mức 3
3 3.1 ( Thủ tướng Chính phủ ) Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 42 1298 Nộp hồ sơ mức 3
4 3.2 (UBND cấp tỉnh) Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 20 1198 Nộp hồ sơ mức 3
5 4. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 3 4803 Nộp hồ sơ mức 4
6 5. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương. Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 3 434 Nộp hồ sơ mức 4
7 6. Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên, địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư). Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 3 501 Nộp hồ sơ mức 4
8 7. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư). Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 3 1340 Nộp hồ sơ mức 4
9 8. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 15 136 Nộp hồ sơ mức 4
10 9. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 47 1162 Nộp hồ sơ mức 4
11 10.1. Chuyển nhượng dự án đầu tư (Dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương) Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 5 127 Nộp hồ sơ mức 4
12 10.2. Chuyển nhượng dự án đầu tư (Dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương của UBND tỉnh) Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 28 121 Nộp hồ sơ mức 4
13 10.3. Chuyển nhượng dự án đầu tư (Dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính phủ) Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 47 123 Nộp hồ sơ mức 4
14 10.4.1 Chuyển nhượng dự án đầu tư (Dự án thuộc diện QĐ chủ trương của UBND Tỉnh và không thuộc diện cấp GCNĐKĐT) Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 28 1283 Nộp hồ sơ mức 3
15 10.4.2 Chuyển nhượng dự án đầu tư (Dự án thuộc diện QĐ chủ trương của Thủ Tướng Chính Phủ và không thuộc diện cấp GCNĐKĐT) Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 47 1332 Nộp hồ sơ mức 3
16 10.5 Chuyển nhượng dự án đầu tư (Dự án thuộc diện quyết định chủ trương của BQLKKT) Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 20 1215 Nộp hồ sơ mức 3
17 11. Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 3 134 Nộp hồ sơ mức 4
18 12. Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài. Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 3 124 Nộp hồ sơ mức 4
19 13. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 3 136 Nộp hồ sơ mức 4
20 14. Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 3 190 Nộp hồ sơ mức 4