CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001955.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp. Ban quản lý Khu kinh tế Lao động (BQL) 686 4 Nộp hồ sơ mức 4