# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001978.000.00.00.H10 - 1. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 10333 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.001973.000.00.00.H10 - 2. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 1376 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.001966.000.00.00.H10 - 3. Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 1497 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.001953.000.00.00.H10 - 4. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 676 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.000178.000.00.00.H10 - 5. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Trung tâm Dịch vụ việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 773 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.000401.000.00.00.H10 - 6. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Trung tâm Dịch vụ việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 1086 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.000839.000.00.00.H10 - 7. Giải quyết hỗ trợ học nghề Trung tâm Dịch vụ việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 1617 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.000148.000.00.00.H10 - 8. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Trung tâm Dịch vụ việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 2969 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.000362.000.00.00.H10 - 9. Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Trung tâm Dịch vụ việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 1511 Toàn trình Nộp hồ sơ