CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001978.000.00.00.H10 - 1. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 9043 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.001973.000.00.00.H10 - 2. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 1253 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.001966.000.00.00.H10 - 3. Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 1313 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 2.001953.000.00.00.H10 - 4. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 569 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 2.000178.000.00.00.H10 - 5. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 633 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.000401.000.00.00.H10 - 6. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 962 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 2.000839.000.00.00.H10 - 7. Giải quyết hỗ trợ học nghề Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 1373 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 2.000148.000.00.00.H10 - 8. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 2706 2
9 1.000362.000.00.00.H10 - 9. Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bảo hiểm thất nghiệp 1136 4 Nộp hồ sơ mức 4