THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001035.000.00.00.H10 - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. Phường Tân Phú Chứng thực 35783 Một phần
2 2.000942.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Phường Tân Phú Chứng thực 23928 Một phần
3 2.000927.000.00.00.H10 - Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Phường Tân Phú Chứng thực 36435 Một phần
4 2.000913.000.00.00.H10 - Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Phường Tân Phú Chứng thực 36406 Một phần
5 2.001661.000.00.00.H10 - 29. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. Phường Tân Phú Lao động - TBXH (X) 61987 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.001739.000.00.00.H10 - 26. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Phường Tân Phú Lao động - TBXH (X) 43471 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. Phường Tân Phú Lao động - TBXH (X) 38495 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.002327 - 47.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp chưa có giấy chứng tử Phường Tân Phú Lao động - TBXH (X) 34531 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.002325 - 45.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp chưa có giấy chứng tử Phường Tân Phú Lao động - TBXH (X) 38507 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày Phường Tân Phú Lao động - TBXH (X) 42112 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.010815.000.00.00.H10 - 22. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng Phường Tân Phú Lao động - TBXH (X) 40666 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.004964.000.00.00.H10 - 15. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia Phường Tân Phú Lao động - TBXH (X) 45915 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Phường Tân Phú Lao động - TBXH (X) 39955 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.010941.000.00.00.H10 - 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện Phường Tân Phú Lao động - TBXH (X) 49061 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.000132.000.00.00.H10 - 41. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Phường Tân Phú Lao động - TBXH (X) 46509 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Phường Tân Phú Lao động - TBXH (X) 43106 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.004941.000.00.00.H10 - 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. Phường Tân Phú Lao động - TBXH (X) 41718 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.002335.000.00.00.H10 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Phường Tân Phú Đất đai (X) 25704 Một phần
19 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai Phường Tân Phú Đất đai (X) 35533 Một phần
20 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Phường Tân Phú Hộ tịch (X) 41909 Một phần Nộp hồ sơ