CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Phường Tân Thiện Lao động - TBXH (X) 31944 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.004941.000.00.00.H10 - 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. Phường Tân Thiện Lao động - TBXH (X) 31326 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 2.001947.000.00.00.H10 - 31. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Phường Tân Thiện Lao động - TBXH (X) 39590 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 2.002325.000.00.00.H10 - 45.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp chưa có giấy chứng tử Phường Tân Thiện Lao động - TBXH (X) 27445 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.004944.000.00.00.H10 - 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Phường Tân Thiện Lao động - TBXH (X) 29125 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Phường Tân Thiện Lao động - TBXH (X) 29139 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.010941.000.00.00.H10 - 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện Phường Tân Thiện Lao động - TBXH (X) 38270 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.000132.000.00.00.H10 - 41. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Phường Tân Thiện Lao động - TBXH (X) 35793 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 2.000355.000.00.00.H10 - 39. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Phường Tân Thiện Lao động - TBXH (X) 28295 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.010819.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Phường Tân Thiện Lao động - TBXH (X) 33540 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày Phường Tân Thiện Lao động - TBXH (X) 32034 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 2.002327.000.00.00.H10 - 47.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp chưa có giấy chứng tử Phường Tân Thiện Lao động - TBXH (X) 25423 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 2.002326.000.00.00.H10 - 46.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp chưa có giấy chứng tử Phường Tân Thiện Lao động - TBXH (X) 25382 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 2.002307.000.00.00.H10 - 17. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Phường Tân Thiện Lao động - TBXH (X) 25164 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 2.002205.000.00.00.H10 - Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường Phường Tân Thiện Đất đai (X) 37755 2
16 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 34989 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 33042 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 53997 3 Nộp hồ sơ mức 3
19 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 26565 3 Nộp hồ sơ mức 3
20 2.001255.000.00.00.H10 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 17569 3 Nộp hồ sơ mức 3