# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.012084.000.00.00.H10 - Thủ tục cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với địa phương không tổ chức chính quyền cấp xã) theo đề nghị của cơ quan, tổ chức cá nhân Phường Tân Đồng Văn hóa thể thao (X) 815 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.012085.000.00.00.H10 - Thủ tục hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc theo đơn đề nghị Phường Tân Đồng Văn hóa thể thao (X) 119 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000794.000.00.00.H10 - 7. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Phường Tân Đồng Văn hóa thể thao (X) 20039 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.000751.000.00.00.H10 - 40. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Phường Tân Đồng Lao động - TBXH (X) 25641 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.010812.000.00.00.H10 - 6. Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý Phường Tân Đồng Lao động - TBXH (X) 19966 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.000744.000.00.00.H10 - 28. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng Phường Tân Đồng Lao động - TBXH (X) 25130 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.002308.000.00.00.H10 - 18. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp Phường Tân Đồng Lao động - TBXH (X) 28665 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.010833.000.00.00.H10 - 30. Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Phường Tân Đồng Lao động - TBXH (X) 22510 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.002325 - 45.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp có giấy chứng tử Phường Tân Đồng Lao động - TBXH (X) 27708 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.002326 - 46.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp có giấy chứng tử Phường Tân Đồng Lao động - TBXH (X) 26976 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.002327 - 47.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp có giấy chứng tử Phường Tân Đồng Lao động - TBXH (X) 26167 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.000954.000.00.00.H10 - 1. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (cấp xã) Phường Tân Đồng Văn hóa thể thao (X) 22184 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.001120.000.00.00.H10 - 2. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (cấp xã) Phường Tân Đồng Văn hóa thể thao (X) 19274 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.003622.000.00.00.H10 - 3. Thông báo tổ chức lễ hội (cấp xã) Phường Tân Đồng Văn hóa thể thao (X) 20021 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.000253.000.00.00.H10 - 14. Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Phường Tân Đồng Công an (X) 18920 Một phần
16 1.002755.000.00.00.H10 - 16. Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Phường Tân Đồng Công an (X) 19216 Một phần
17 1.010028.000.00.00.H10 - 17. Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp xã) Phường Tân Đồng Công an (X) 18610 Một phần
18 1.010028.000.00.00.H10 - 18. Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Phường Tân Đồng Công an (X) 18589 Một phần
19 1.004335.000.00.00.H10 - 20. Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Phường Tân Đồng Công an (X) 18634 Một phần
20 1.004327.000.00.00.H10 - 21.Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Phường Tân Đồng Công an (X) 19074 Một phần